برای دیدن Api سامانه به آدرس http://www.vpayam.ir/webservice/ws.php مراجعه کنید.